GDPR

Växjö Nya Trafikskola AB skyddar och värnar om din integritet

 

Vi på Växjö Nya Trafikskola AB värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av de uppgifter du anförtror oss samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet, däribland Dataskyddsförordningen och Dataskyddslagen. Bara ett fåtal av oss behöriga personer har och kommer ha tillgång till den information som vi har och som du lämnat om dig.

 

Så här behandlar vi på Växjö Nya Trafikskola AB dina personuppgifter:

Växjö Nya Trafikskola AB behandlar och sparar personuppgifter endast i syfte att administrera kundförhållandet. Därför så används uppgifterna i första hand ut mot kunden själv och i övrigt för att vi som trafikskola och / eller uppdragsgivare ska kunna sköta vår del av uppdraget mot kund, lagar och myndigheter. Exempel på detta är ekonomisk och utbildnings relaterad administration och rapportering av fullgjorda utbildningar till Transportstyrelsen, bokning och utförande av riskutbildning två och bokning av prov hos Trafikverket.

 

Personuppgifter / företagsuppgifter lämnas och inhämtas innan och i samband med att en kundrelation inleds, när ett avtal ingås, när ett avtal / uppdrag ändras och / eller ett uppdrag lämnas samt i övrigt när det behövs för att utföra ett uppdrag, fullgöra ett avtal eller på annat sätt sköta eller fullfölja en kundrelation.

 

Vi behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål, t.ex. namn, foto, adress, personnummer, telefonnummer samt e-postadress, reskontra, hos oss förbetalda tillgodohavande, hos oss innestående skuld. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs för syftet med behandlingen och gallras därefter löpande enligt särskilda rutiner.

 

Rätt att begära registerutdrag

Du har rätt att begära ut ett registerutdrag över vilka uppgifter vi på Växjö Nya Trafikskola AB har på dig. Detta går att göra kostnadsfritt max en gång per år. Du kan däremot när som helst begära att uppgifter som inte måste finnas kvar för att uppfylla övriga lagar, krav mot myndigheter Osv. tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga, eller att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.

 

Säkerhetsförfarande för utlämning av uppgifter enligt ovan:

 

En begäran om registerutdrag ska skickas i ett rekommenderat brev per post till:

Växjö Nya Trafikskola AB

Kronobergsgatan 14

352 33 VÄXJÖ

 

Märk brevet med:

”Registerutdrag”

 

En begäran om radering av uppgifter ska skickas i ett rekommenderat brev per post till:

Växjö Nya Trafikskola AB

Kronobergsgatan 14

352 33 VÄXJÖ

 

Märk brevet med:

”Radera”

 

 

En begäran om en kopia av utbildningskortet ska skickas i ett rekommenderat brev per post till:

Växjö Nya Trafikskola AB

Kronobergsgatan 14

352 33 VÄXJÖ

 

Märk brevet med:

”Utbildningskort”

 

Handlingen där man begär Registerutdrag, Radera uppgifter eller Kopia utbildningskort, ska vara undertecknad samt kompletterad med en undertecknad kopia på godkänd svensk ID-handling, namnteckningen på de båda handlingarna ska vara samma. Kopian av ID-handlingen ska även vara påskriven av två av varandra opartiskt och ojäviga vittne. Är den registrerade personen under 18år ska handlingarna kompletteras med målsmans namnunderskrift på handlingen för det man begär / begär ut samt en kopia på målsmans ID-handling enligt de krav som ställs på kundens ID-handling. Uppgifterna kommer sedan endast att skickas ut till den adress där du är folkbokförd, allt för att dina uppgifter inte ska hamna i fel händer.

 

 

Bra att känna till utöver företagets GDPR:

Som aktiv elev hos oss kan du själv, när du är inloggad med din privata inloggning, en inloggning som du själv ansvarar för och som vi som företag inte känner till eller kan ta reda på, läsa i stort sett allt vi har om dig och själv göra mindre ändringar Hittar du mindre fel så som felskrivning av namn, mailadress eller telefonnummer kan du oftast själv ändra det direkt i dokumentet. Var därför alltid högst noga med att behandla din inloggning med största säkerhet och meddela alltid trafikskolan snaras möjligt om du blivit av med en enhet där du haft din inloggning sparad och / eller åtkomlig.

 

Tänk på att även ditt utbildningskort lyder under GDPR och därför inte kan skickas mellan trafikskolor. Vill du som kund ha ut detta så måste du själv begära ut det likt ett registerutdrag då i stort sett allt vi har om dig finns antecknat på detta.

Önskas fler registerutdrag än det som är gratis kommer dessa att behöva lösas ut för en administrationsavgift arbetskostnad för förlorad intäkt under den tidsåtgång som gått åt till uppdraget vilket vi idag beräknar till en avbokad körlektion á 55 minuter.

 

Växjö Nya Trafikskola
Kronobergsgatan 14
352 33 Växjö, Tel. 0470- 453 50,
Mail: 
info@vaxjonya.se